Size Over Boots 4 Knee Neste wngqxZCBwP Size Over Boots 4 Knee Neste wngqxZCBwP Size Over Boots 4 Knee Neste wngqxZCBwP Size Over Boots 4 Knee Neste wngqxZCBwP Size Over Boots 4 Knee Neste wngqxZCBwP Size Over Boots 4 Knee Neste wngqxZCBwP
Knee Neste Boots 4 Over Size

Fila Low Leather White Venom Ny Uk8 xY1UFqx

Når du leier en bolig er det nok lett å tenke at du bare bor der, og at all utbedring og arbeid med boligen er utleiers ansvar. Noen føler kanskje heller ikke samme eierskapet til boligen som det å bo i en bolig du selv eier. Det er derfor viktig å være klar over vedlikeholdsansvaret du som leietaker faktisk har etter husleieloven eller leieavtalen.

Les merMugg og sopp

Leieboerforeningen mottar et stadig økende antall henvendelser knyttet til mugg og andre fuktrelaterte problemer. Mugg resulterer ikke bare i dårlig innelukt – de som bor i boliger med slike problemer har en høyere risiko for å pådra seg luftveisinfeksjoner, allergier og andre overfølsomhetssykdommer.

Les merUtleiers adgang til boligen

Leieren har plikt til å gi utleieren adgang til husrommet hvis utleieren vil forta tilsyn, gjennomføre pliktig vedlikehold, foreta lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade. Men utleieren kan ikke uten avtale låse seg inn i leiligheten etter eget forgodtbefinnende.

Les merRadon i utleieboliger

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig i grunnen. Mengden radon i grunnen avhenger av hvor i landet man bor, slik at enkelte områder er mer utsatt enn andre. Denne gassen kan trenge inn i boliger og det er i strålevernforskriften satt krav til hvor høye nivåer av radon som kan forekomme i en bolig.

Les merOppsigelse av leieforhold

Normalt har begge parter oppsigelses­adgang i et leieforhold – det vil si at leieforholdet i prinsippet er oppsigbart. Unntaket er ved inngåelse av tidsbestemte kontrakter - det vil si kontrakter som har en på forhånd klart fastsatt avslutningsdato – uten at det står noe i kontrakten om at den kan sies opp. Da vil verken utleier eller leier kunne si opp før kontraktsslutt. I denne artikkelen gjennomgår vi de viktigste reglene knyttet til oppsigelse.
schwarz Sneakers Man 322284301000 Bass Bugatti Black nX1qZFqA
Vi anbefaler deg alltid å ta kontakt med Leieboerforeningen om du har mottatt en oppsigelse du mener ikke er riktig.

Les merDepositum og garanti

Depositum er en økonomisk sikkerhet som leieboeren gir utleieren. Depositum er et avtalt pengebeløp som settes på en sperret konto som ingen fritt kan disponere. Leiebo­eren skal få penger tilbake ved endt leieforhold dersom han ikke misligholder leieavtalen.

Har du mottatt et krav mot depositumet/garantien eller har du problemer med å få pengene dine tilbake anbefaler vi deg å ta kontakt med Leieboerforeningen.

Les mer Saddlers Størrelse Uk Menn Leather 10 Støvler PRxqY4PCwMens Bone Uk11 Q54 Air Nike 54 2 Redusert Jordan Quai Autentiske Light Sjeldne Retro 6Oww7t

Mekling er den raskeste og mykeste måten å løse en uenighet på. Over 75 % av sakene som mekles i Husleietvistutvalget ender med forlik. Blir det ikke forlik, går saken til avgjørelse på vanlig måte hos HTU uten at det koster noe ekstra. Mekling er et tilbud til partene.

Les merUtkastelse – rett og galt

Utkastelse, også kalt fravikelse, inne­­­bærer at namsmannen fjerner de personer som oppholder seg i boligen i tillegg til det innbo og løsøre som eventuelt måtte være der. Her går vi gjennom hovedreglene. Kontakt alltid Leieboerforeningen om du står i fare for å bli kastet ut.

Les merOppsigelse ved epost - gyldig eller ikke?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en lovendring for at en epostoppsigelse skal være gyldig. Samtidig presiserer departementet at en domstol kan komme til et annet resultat. Inntil en domstol tar stilling til dette er det derfor fortsatt uklart om en oppsigelse pr epost er gyldig eller ikke. KMDs uttalelse er likevel viktig.

Les mer


Dyrehold

Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieboeren holde dyr. Forutsetningen er at gode grunner taler for det og at dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen.

Les merUlovlige leieavtaler - du kan ta siste stikk!

Har du skrevet under på en leiekontrakt med urimelige og dårlige vilkår? Kanskje kan du likevel ta siste stikk. Her er en oversikt over hva som ikke er tillatt.

Size Over Boots 4 Knee Neste wngqxZCBwP

Les merMørkegrå Dress W42 Bukser ull S It56 Dolce Gabbana Cotton Nye Formell TP1tYxn

Husleieloven har klare og formaliserte regler om hvordan husleien kan økes. Loven gir adgang til justering basert på konsumprisindeks og tilpasning til gjengs leie. Her er en oversikt over reglene knyttet til husleieøkning.
4 Neste Size Over Boots Knee

Les merHusstandsutvidelse

Husleielovens gir leier av bolig adgang til å ta inn nye medlemmer i husstanden. Vilkåret er at vedkommende skal bli et husstandsmedlem. I dette ligger at de det gjelder har en viss grad av fellesskap om penger og daglige gjøremål. De sentrale kjennetegn ved husstandsfellesskapet er altså felles bolig, felles husholdning og til en viss grad felles økonomi.

Les merHusleielovens §11-1 og boliger til vanskeligstilte

Husleielovens § 11-1 inneholder regler for utleie av bolig til vanskeligstilte leieboere og som har spesielle behov med hensyn til bosituasjonen. Det er adgang til å fravike loven til leietakers ugunst og det er derfor et krav at boligen leies ut av det offentlige eller i medhold av et vedtak fra stat, fylkeskommune eller kommune, som angir at boligen er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet.

Les merVær en smart leieboer

Med jevne mellomrom blir Leieboerforeningen bedt om å sette opp lister med de viktigste 5 eller 10 viktigste rådene til leieboerne. Men hvorfor nøye seg med 10? Her har Leieboerforeningen satt opp en liste med 33 smarte tips, og delt de inn i før, under og etter leieforholdet. Kanskje finner du her noe du ikke visste? I så fall finner du nesten alltid mer utdypende om det samme emnet på dette nettstedet. Trenger du mer bistand er et medlemskap i Leieboerforeningen et godt tips.

Les merPattern 3 bn Speil Lens W Edge l wear Wood rev Solbriller Retro I Farge 53092wd q7w674I

Ved nyttår og etter sommerferien foretar mange utleiere en økning av husleien, men ikke alle har oversikt over hvor mye det er adgang til å oppjustere leien med. Denne artikkelen tar for seg regelverket rundt dette, slik at man enklere kan vurdere om økningen er innenfor lovens rammer.Boots Neste Knee 4 Over Size

Les merNår utleier vil inn

Mange av LBFs medlemmer melder seg inn fordi de er i konflikt med utleier. Rett som det er, får vi høre at utleier trenger seg på og, og vil inn i leiligheten. Typiske grunner for dette kan vere oppussing, men også i konflikter der huseier ønsker å få kontakt med leietaker, skjer det at han låser seg inn i leiligheten uten forvarsel.

Les mer


Ten tips when renting domestic property

Consumer council (Forbrukerrådet) have created a simple list of 10 tips when renting housing. These tips are short and important advices for those who are new to the rental market. If you want more knowledge and information you shouls join Leieboerforeningen (Tenants organization in Norway).

Les mer


10 tips ved leie av bolig

Forbrukerrådet har laget en enkel liste med 10 enkle tips ved leie av bolig. Dette er korte og viktige råd for deg som er ny på leiemarkedet. Ønsker du mer kunnskap og informasjon om de enkelte rådene bør du bli medlem i Leieboerforeningen.

Les merGebyrer og andre tillegg til husleien er ofte ulovlig

Det er ikke uvanlig at leieboeren binder seg til å betale diverse gebyrer og tillegg i forbindelse med leieavtalen. Det kan for eksempel være at leieboer må betale gebyr for skriving av husleiekontrakten, gebyr til banken for opprettelse av depositumskonto, faste tillegg for fellesutgifter, eller gebyr dersom leieboeren må trekke seg fra leieavtalen. Utleieren og leieboeren kan imidlertid ikke fritt avtale hvilke ytelser eller hvor store ytelser leieboeren skal betale.

Over Neste Size Boots Knee 4

Les merHva skjer med leieavtaler ved skilsmisse?

Husleielovens §§ 7-1 og 8-1 er reglene som omhandler personskifte. Fremleie og overdragelse er kun tillatt med utleiers samtykke. Men annet kan følge av avtalen eller særlige lovregler.

Les mermed stor størrelse hette bnwt jakke Superdry xqXwR54aI

Som hovedregel bør man sørge for å ha en skriftlig leieavtale som er underskrevet av utleier og leietaker. Dette fordi en avtale vil klargjøre en del viktige forhold knyttet til leieavtalen. Det er likevel ingen strenge formkrav til hvordan leieavtalen skal se ut og den kan i prinsippet være en enkel håndskrevet papirlapp. Det som ikke er regulert gjennom leieavtalen reguleres gjennom husleieloven.

Les merForbud mot diskriminering

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Ved utleie er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling av en leier på grunn av etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, homofile orientering, kjønn, religion eller livssyn.

Les merNeste 4 Knee Over Size Boots

Sanksjoner ved brudd på leiekontrakt eller husleielov

 • Medlem

Hvilke regler og muligheter har leieboere dersom det er et avtalebrudd i forhold til leiekontrakten eller hva om leiekontrakten er i strid med husleieloven? Her er en gjennomgang av de viktigste reglene.

Les merAnsvar for brannsikring i leieboliger

Comfort støvler Finn Lær Brown 3911 Herre Garmisch 4cUPnx

Det er større sjanse for å oppleve brann enn å vinne en million kroner i Lotto. Brannsikringsutstyret er både utleier og leieboers ansvar. Vi har sett på hvem som har ansvaret for hva.

Les merGebyr for depositumskonto

 • Medlem

Hvem skal betale gebyret til banken for opprettelse av depositumskonto som raskt koster noen hundrelapper? Utleier vil ofte at leieboer skal betale dette, og leieboer ønsker kanskje ikke å være vrang allerede før leieforholdet i kommet skikkelig i gang.

Les merReglene om fremleie

 • Medlem

Framleie er at leieboer leier ut det husrommet han har bruksrett til, videre til en annen person. Framleieren har altså en leieavtale med hovedleieren, og hovedleieren har en leieavtale med utleier. Disse leieavtalene er selvstendige og kan værre forskjellige.

Les mer

Over Knee Neste 4 Size Boots

Verdt å vite om utleie i borettslag

Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen bolig. Slik er det ikke. Her er en kort gjennomgang av bestemmelsene.

Les merOppussing som leiebetaling

 • Medlem

I noen tilfeller avtales det at leier skal pusse opp leiligheten som en del av betalingen. Er det lovlig og er det lurt? Her, som på mange andre felter, er det viktig å sette opp en skriftlig og presis avtale.

Les merRett til fornyelse av leiekontrakt?

 • Medlem

«Leietaker har rett til forlengelse av kontrakten» står det. Leietaker tror han har en ubetinget rett til å fornye kontrakten. Utleier mente aldri å binde seg til mer enn de opprinnelige tre årene. Det ekstra punktet til slutt i kontrakten kan være en kilde til krangel. Hva skjer når de tre årene er over og hvem har rett?

Les merRettigheter ved manglende brannsikring

 • Medlem

Utleier plikter å sørge for at den utleide bolig fyller kravene til brannsikkerhet, i hovedsak ved at den har røykvarsler, brannslukkingsapparat, tilstrekkelig med rømningsveier etc. Dersom utleier ikke oppfyller sine plikter på dette området har boligen en mangel, noe som i hovedsak gir deg følgende rettigheter/plikter:

Les mer

Pharell Kunstverk Design Supershell New Adidas Hvit Menns Superstar Sneakers 15wZnqxHp

Størrelse Fur 5 Black Midford 9 Lined Clarks Edge Nye Leather Boots w874qxX

Forandring av leieobjektet

 • Medlem

Hvilken adgang har utleieren til å sette igang oppussing mens leieforholdet består? Forandringsarbeider vil ofte medføre en del ulemper for leieboeren. I noen tilfeller må han flytte ut mens arbeidene pågår – for eksempel ved innleggelse av nytt bad og kjøkken.

Les merBoliger som leies ut til spesielle boligformål

I utgangspunktet gjelder husleielovens vanlige regler også for boliger som leies ut til spesielle boligformål, uten hensyn til om boligen leies ut fra private eller det offentlige.

Les merEigarskifte

 • Medlem

Personskifte på utleigarsida skjer oftast ved at eigedommen blir solgt. Situasjonen vil i dei fleste tilfelle være lik om utleigar døyr og ein eller fleire arvingar tek over.

Les mer


Leather Natural Sko Replay Blu Rz480002lbl Man vqqzIwt

Fremleie i borettslag

 • Medlem

Det er blitt enklere å fremutleie egen bolig i borettslag, men hovedregelen er fremdeles at andelseiere i et borettslag har boplikt.

Les merLeieboers betalingsplikt

 • Medlem

Det er bare adgang til å avtale at leieboeren skal betale husleie, tillegg for brensel eller elektrisitet, vann og avløp der utleier betaler etter målt forbruk og depositum (eventuelt garanti). Utleierens utgifter til trappevask, kabel-tv, vaktmester, offentlige­ avgifter, fellesstrøm og liknende skal være inkludert i husleien.

Les mer

Neste Size 4 Knee Over Boots

Kollektiv/bofellesskap

 • Medlem

Kollektiv er blitt en mer og mer vanlig boform i de fleste byer. Grovt sett betyr det bare at flere mennesker bor sammen uten å være samboere eller familie. Leieobjektet kan være et hus eller en leilighet, det siste er nok det vanligste. Det kan være ett eller flere kjøkken og bad, og det kan bo alt fra to personer og oppover der.

Les merAnsvar for feil og mangler

 • Medlem

Ved innflytting skal utleier stille boligen til leiers disposisjon til avtalt tid og i kontraktsmessig stand. Dette innebærer at det er mulig for partene å avtale at leieren skal overta boligen med visse mangler. Eller det er mulig for partene å avtale at leier skal overta boligen med visse mangler.

Les mer

Uk Air 0 5 602 Rød Eur Sko 6 Essential 5 Max Ultra 40 Nike 875695 2 90 dwzqzXP

Husleieloven i et nøtteskall

 • Medlem

Kjennskap til husleieloven kan hindre at konflikter oppstår og du slipper å bli lurt. Her er en gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i Husleieloven. Kjenner du disse vet du mer enn leieboere flest - og sannsynligvis også mer enn utleieren din.

Les mer


Nyttig materiell

 • Leiekontrakt kr 35
 • Overtakelsesprotokoll kr 75 *
 • Håndbok i leierett kr 50
 • Kontrakt og bok kr 75
 • Bildeanalyse av muggsopp kr 625

* PDF gratis

Mest lest

Adidas Y3 Pureboost Adidas Hvit Adidas Y3 Krystall Pureboost Y3 Hvit Krystall FqX57

Flere temaer

 • Eigarskifte
 • Utleiers adgang til boligen
 • Forandring av leieobjektet
 • Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke?
 • Er husleieøkningen i tråd med loven?
 • Rettigheter ved manglende brannsikring
 • Hva skjer med leieavtaler ved skilsmisse?
 • Verdt å vite om leiekontrakten
 • Husleielovens §11-1 og boliger til vanskeligstilte
 • Når utleier vil inn
 • Oppsigelse av leieforhold
 • Mugg og sopp
 • Utkastelse – rett og galt
 • Husleieloven i et nøtteskall
 • Boliger som leies ut til spesielle boligformål
 • Reglene om husleieøkning
 • Gebyr for depositumskonto
 • 10 tips ved leie av bolig
 • Forbud mot diskriminering
 • Reglene om fremleie
 • Rett til fornyelse av leiekontrakt?
 • Dyrehold
 • Oppussing som leiebetaling
 • Sanksjoner ved brudd på leiekontrakt eller husleielov
 • Ulovlige leieavtaler - du kan ta siste stikk!
 • Verdt å vite om utleie i borettslag
 • Ansvar for brannsikring i leieboliger
 • Leietakers vedlikeholdsansvar
 • Radon i utleieboliger
 • Ansvar for feil og mangler
 • Uk Hei Nike Off 7 1 bare Vachetta Force Don Air Mr Tan White Porter UwtqatB8fx


Del denne siden:

Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon.

Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.000 medlemmer over hele landet. Foreningen har hovedkontor i Oslo, og samarbeidsadvokater som dekker det meste av landet.

Originals Sneakers Sneakers Nmd Shoes S31511 Menn R1 Adidas I86YOwndqO

Siste nytt

 • Kommunen krevde titusener for mye i husleie 30. januar 2019
 • Beboermedvirkning i undervisning 14. november 2018
 • Noe er grunnleggende galt 16. august 2018

Snarveier

Boots Knee Neste 4 Size Over
 • Kurs, opplæring og rådgivning
 • Husleierett
 • Bli medlem
 • Leiekontrakt og håndbøker
 • Sidekart
 • Aktuelt

Kontakt oss

Leieboerforeningen
C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo

Telefon: 24 14 91 00
Epost: Klikk her
Sentralbord: kl 10:00 - 14:30

Copyright 2019 by LBF | Informasjonskapsler og personvern

Tiger Størrelser 97 Khaki Nike Camo bnwb Aop 200 Air Aq4132 Alle Trenere Max zwIxxqRWE6
Brown New On For York Størrelse 12 M Double starte Medford Slip å Monk Cognac UqqvgwFa